* Số lớp học: 36 lớp * Số học sinh: 1690 ; Số học sinh nữ: Trong đó: ...