1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp + Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 61 + Tổng số giáo viên trong nhà trường: 50 Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 19 giáo viên. Chiếm 38 % Tốt nghiệp Cao Đẳng: 26 giáo viên. Chiếm 52 % Tốt nghiệp TCCN: 5 giáo viên. Chiếm 10 %...